Rau Sắng Chùa Hương - Tản Đà

Tuesday, 29-01-2013

Muốn ăn rau sắng Chùa Hương. Tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa. Mình đi ta ở lại nhà. Cái dưa thì khú, cái cà thì thâm...

Muốn ăn rau sắng Chùa Hương

Tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa

Mình đi ta ở lại nhà

Cái dưa thì khú, cái cà thì thâm

 

Nhân bốn câu thơ đăng trên báo ít lâu, mùa xuân 1922, thi sĩ Tản Đà nhận được qua nhà dây thép từ Phủ Lý gửi lên một gói rau sắng, kèm theo với một phong thơ có bốn câu, dưới đề: “Đỗ Tang Nữ bái tặng:

 

"Kính dâng râu sắng Chùa Hương

Tiền đò đỡ tốn con đường đỡ xa

Không đi thì gửi lại nhà

Thay cho dưa khú cùng cà thâm"

 

Thi sĩ Tản Đà cảm tạ Đỗ Tang Nữ bằng mấy câu thơ:

 

Mấy lời cảm tạ tri âm

Đồng bang là nghĩa đồng tâm là tình

đường xa rau vẫn còn xanh

Tấm lòng thơm thảo bát canh ngọt ngào

Yêu nhau xa mấy càng yêu

Dẫu rằng suông nhạt, càng yêu chứa chan

Nước non khuất nẻo ngư nhàn

Tạ lòng xin mượn “Thế gian” đưa tình

[Trở lại]


Các tin khác: